در حال حاضر شایعترین علت مرگ و میر در جهان، بیماریهای قلبی و عروقی است . در کشور ما، ایران ، نیز طبق آمار رسمی وزارت بهداشت و درمان 42% از موارد مرگ و میر به علت بیماریهای قلبی و عروقی است. بدیهی است تشخیص به موقع بیماریهای قلبی- عروقی و اجرای درمانهای مناسب، تاثیر به سزایی در کاهش میزان مرگ و میر خواهد داشت. اکوکاردیوگرافی بعنوان دومین تست تشخیصی قلب و عروق – بعد از نوار قلب، اهمیت ویژه ای در تشخیص به موقع و صحیح و تعیین روش درمانی مناسب در این زمینه دارد.

این علم در حال حاضر بعنوان یکی از ابزارهای مهم تشخیصی و تعیین استراتژیهای درمانی در بیماریهای قلب و عروق مورد استفاده قرار می گیرد. روش تشخیصی اکوکاردیوگرافی براساس فن آوری امواج اولتراسوند در ارزیابی عملکرد و ساختار قلب و عروق ، بنا شده است. تصویربرداری قلب و عروق به روش اولتراسوند نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق دارند. تنوع و پیچیدگی در عرصه ی تجهیزات تصویربرداری و علم اکوکاردیوگرافی نیز اهمیت وجود  حیطه های تخصصی را در این رشته بیشتر از همیشه نمایان می سازد.