راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی کیفی

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور 
سال 1390 الی 1394

مقدمه :

مطالعات نشان داده اند که رشد علمی کشور در سالهای اخیر از نظر تعداد مقالات منتشر شده در رشته های مختلف علمی، حتی در سطح بین المللی، چشمگیربوده استاما همواره این سئوال مطرح شده که آیا رشد کمی پژوهشها با رشد کیفی آنها همراه بوده و اساساً زیاد بودن مقالات یک محقق، دانشگاه و حتی یک کشور، لزوماً با کیفیت بیشتر آنها مترادف استروشن است که هرچه کیفیت علمی پژوهشها بیشتر باشد، آن پژوهشها در پیشبرد و نیز کار بست علم مؤثرترندازسوی دیگر، کیفیت پایین پژوهش  می تواند آثار منفی داشته باشد و به نتیجه گیری های نادرست منجر گردد  زمانی که از کیفیت پژوهش صحبت میشود، ضرورتاً مسئلۀ ارزش مطرح و بنابراین سنجش کیفیت، نوعی ارزشگزاری به پژوهشها نیز تلقی می گردد. ارزیابی کیفی با مقاصد و روشهای مختلف صورتمی گیرد؛ مانند داوری و پذیرش مقالات، بررسی طرحهای تحقیقاتی، بررسی عملکرد محققان، مراکز علمی و دانشگاهها، نحوه تخصیص بودجه و تسهیلات وگاه به منظور سنجش کیفیت مقالات پژوهشی حوزه های علمی، پژوهشهایی با روش شناسی مشخص انجام می شود و نهادهایی هم وجود دارند که مسئولیتاصلی آنها    search  و  ارزشیابی کیفیت پژوهش ها است .

به عنوان مثال در انگلستان ،  برنامۀ (Research Assessment Exercise) RAE   راه اندازی گردید که نتایج اولین دورۀ ارزیابی در سال 1992 منتشر شد. این برنامه برنامه ای ملی در انگلستان است که به صورت دوره ای کیفیت پژوهشهای مراکز دانشگاهی را  ارزیابی می کند و از این طریق چگونگی تخصیصبودجۀ دولتی پژوهش به این مراکز را تنظیم می نماید . این برنامه که نتیجه آن هر 5 سال یکبار منتشر می شود  قصد دارد از این طریق نه تنها راهنمایی براینحوۀ تخصیص بودجه فراهم کند، بلکه خود منجر به تشویق و ترویج پژوهشهایی باکیفیت شود، چرا که مراکز دانشگاهی دارای نمرۀ بالاتر در کیفیت پژوهش سهمبیشتری از بودجه را به خود اختصاص می دهند . قابل ذکر است  از نتایج این برنامۀ  ارزیابی در سطح کلان  سیاستگذاریها نیز استفاده می شود . آخرین نتیجه ارزیابی 5 ساله اخیر این برنامه بنابرسیاست ، در سال 2014 میلادی با اعمال تغییراتی در روند ارزیابی  تحت عنوان Research Assessment Framework (RAF)   معرفی گردید  

در ایتالیا نیز " کمیته ارزیابی پژوهش" نهادی است وابسته به " وزارت آموزش ، دانشگاهها و تحقیق " که هر 3  سال یکبار نهادهای پژوهشی ( مانند دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و نیز پروژه های خص این کشور را  بررسی می کند . روش شناسی این ارزیابی هم کمی است و هم کیفی و شامل     peer review ، ارزیابی براساس ملاکها و شاخصها ی معین ، ارزیابی درونی و       benchmarking   ( مقاسیه  فعالیتهای جاری  با فعالیتهای برتر و نمونه در یک حوزه ) است .

از آنجا که ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور از سال 1379 در کشور آغاز گردید و هر ساله براساس شاخصهای مورد نظر کلیه مراکز تحقیقات مورد ارزیایی قرار گرفته  ، به نظر می رسد بدنبال سالها بررسی  شیوه مرسوم  حال زمان آن فرا  رسیده است که کیفیت فعالیتهای پژوهشی را نیز در کنار ارزشیابی قبلی به مرحله اجرا  گذاریم  تا بدینوسیله گامی دیگر در جهت ارتقاء وضعیت پژوهش و نهایتا"  ارتقاء سلامت جامعه برداریم.  این امر در سال 1387 جزء  سیاستهای معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفته  و مقرر گردید ارزشیابی کیفی  فعالیتهای پژوهشی ( سه سال گذشته ) مراکز تحقیقات دارای  ردیف مستقل بودجه در سال 1388  به روش peer review  به مرحله اجرا گذارده شود و سپس جهت مراحل بعدی برنامه ریزی صورت گیرد.

این امر به طور کامل در سال 1394 محقق گردید و تعداد 8 مرکز تحقیقات مورد ارزیابی کیفی به شیوه Peer review  قرار گرفتند . فرم داوری و راهنمای مربوطه طراحی و طی مرحله پایلوت نواقص آن برطرف گردید . 

 

توجه

   در این بررسی کلیه شاخص ها در بازه زمانی پنج ساله (1394-1390) مورد بررسی  قرار خواهد گرفت .
  
 تکمیل فرم ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی توسط داوران به صورت مستقل انجام گرفته و نتیجه گیری نهایی بر اساس تجمیع نظرات تمامی داوران خواهد بود.

شاخص های ارزشیابی

 

توجه : در تمامی شاخص ها سطح بندی از 1 تا 5 در نظر گرفته شده است و ارزیابی نهایی دارای نمره 1 تا 20 می باشد .

توجه: وزن هر حیطه در درجه ای که به هر شاخص متناظر با آن اختصاص یافته است، اعمال می گردد.1. حیطه رهبری

 

 

1.1 محور برنامه ریزی

 

1.1.1  وضعیت برنامه های اجرایی مرکز تحقیقات

 

در این محور به میزان انطباق برنامه های اجرایی مرکز تحقیقات  با برنامه عملیاتی تنظیم شده در  برنامه راهبردی  مرکز تحقیقات ، توجه می شود و موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

-    

داشتن بر نامه راهبردی : این برنامه می بایست دارای research map  و research line و Road Map مبتنی بر رسالت و ماموریت مرکز باشد.

 

-    شفاف بودن خط مشی تحقیقاتی مرکز ، میزان انطباق خط مشی تحقیقاتی با اولویت های وزارت بهداشت ، تسلسل و عمق بخشیدن به برنامه های مرکز مبتنی بر خط مشی تحقیقاتی و پرهیز از پراکنده کاری

-        داشتن برنامه مدیریت و کنترل پروژه برای طرح های جاری و برنامه های آینده(برنامه عملیاتی)

-        ارزشیابی و بازنگری برنامه راهبردی

 

 

مستندات مورد نیاز:

-        یک نسخه از برنامه راهبردی مرکز تحقیقات

 به انضمام برنامه عملیاتی تنظیم شده

-        لیست برنامه های اجرایی مرکز تحقیقات همراه با مستندات بیانگر اجرای برنامه ها در 5 سال گذشته باشد.


 

1-1-2    تسلسل  طرحها و مقالات مرکز تحقیقات

منظور پیوستگی و ارتباط  موضوع طرحها و مقالات به دنبال هدف مشخص براساس اولویتها و  خط مشی اصلی مرکز تحقیقات  می باشد . لازم است لیست اولویتها و طرحهای مصوب در راستای هر اولویت و مقالات منتج از هر طرح مشخص شود .

 

مستندات مورد نیاز:

-        لیست اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات

-        لیست عناوین مقالات مربوط به مرکز تحقیقات

-        لیست عناوین طرحهای تحقیقاتی مصوب  مرکز تحقیقات 

1-2  محور فعالیتهای ملی و  بین المللی

 

1-2-1 نحوه همکاریهای داخلی

منظور همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقات  و دانشگاههای داخل کشور می باشد . به عبارت دیگر  اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک که حداقل دو مرکز /دانشگاه /سازمان در اجرای طرح تحقیقاتی مشارکت علمی داشته باشند . 

این شاخص شامل کلیه طرحهای مشترک داخلی بوده و ارائه مستندات تمامی آنها ضروری می باشد .

 

مستندات مورد نیاز:

-  پروپوزال طرح تحقیقاتی مربوط به همکاری که در آن: 

  1. اسامی همکاران طرح تحقیقاتی با آدرس سازمان تابعه مشخص شده باشد .
  2. نحوه همکاری علمی در اجرای طرح مشخص شده باشد .
  3. مقاله شامل نام همکاران با آدرس مرکز تحقیقات و یا دانشگاه همکار در صورت انتشار

 
 

1-2-2  نحوه همکاری  با  مراکز بین المللی

 

منظور همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقات و دانشگاهها و سازمانهای بین المللی خارج از کشورمی باشد . به عبارت دیگر اجرای  طرحهای تحقیقاتی مشترک که  مراکز /دانشگاهها/سازمانهای  بین المللی خارج از کشور  در اجرای آن مشارکت علمی داشته  باشند . این شاخص شامل کلیه طرحهای مشترک خارجی بوده و ارائه مستندات تمامی آنها ضروری می باشد .

توصیه می گردد بیشتر موارد محصول محور معرفی و مورد ارزیابی قرار گیرند.


مستندات مورد نیاز:

 

-        پروپوزال طرح تحقیقاتی مربوط به همکاری که در آن: 

  1. اسامی همکاران طرح تحقیقاتی با آدرس سازمان تابعه مشخص شده باشد .
  2. نحوه همکاری علمی در اجرای طرح مشخص شده باشد .
  3. مقاله شامل نام همکاران با آدرس مرکز تحقیقات و یا دانشگاه همکار در صورت انتشار
 

     حیطه رهبری 

1-     برنامه ریزی 
2-  فعالیتهای ملی و بین المللی

 

محور

عنوان شاخص

سطح بندی[1]

توضیحات

حیطه

1

2

3

4

5

(علت اخذ امتیاز در مورد هر شاخص به تفکیک قید شود )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-رهبری ( 10% )

1-1-برنامه ریزی

 

1-1-1 : وضعیت برنامه های اجرایی مرکز تحقیقات :

 

 

-         اولویتهای تحقیقاتی مرکز مشخص می باشد

 

 

 

 

 

 

 

-         برنامه های مرکز بر اساس خط مشی تحقیقاتی دارای عمق بوده و از پراکنده کاری اجتناب شده است

 

 

 

 

 

 

-         برنامه عملیاتی جهت برنامه های جاری موجود است

 

 

 

 

 

 

-         برنامه های پیشنهادی مرکز جهت حداقل سه سال آینده موجود است

 

 

 

 

 

 

-         برنامه ارزشیابی و بازنگری برنامه راهبردی موجود است

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-2: تسلسل  طرحها و مقالات مرکز تحقیقات :

 

-         بیش از 70% طرحهای تحقیقاتی مرکز در راستای اولویتهای تعیین شده می باشد

 

 

 

 

 

 

-         بیش از 70% مقالات مرکز منتج از طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات است

 

 

 

 

 

 

1-2-فعالیتهای ملی و بین المللی

 

1-2-1 :  نحوه همکاریهای داخلی :

 

-         همکاریهای داخلی در اکثر موارد  با مشارکت موسسات معتبر علمی صورت گرفته است

 

 

 

 

 

 

-         تعداد همکاری های مشترک داخلی با توجه به پتانسیل مرکز مناسب است

 

 

 

 

 

 

 

1-2-2:  نحوه همکاری مرکز تحقیقات  با سایر مراکز بین المللی :

 

-         همکاریهای بین المللی در اکثر موارد  با مراکز معتبر علمی خارج از کشور صورت گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

-         تعداد همکاری های مشترک بین المللی با توجه به پتانسیل مرکز مناسب است

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز حیطه رهبری:

 

 [1] سطح بندی به صورت لیکرت 5 حالته بوده و بهترین امتیاز 5 و کمترین آن 1 است2-  حیطه ساختار:  

2-1   محور زیر ساخت

جهت بررسی این محور با توجه به شرایط مرکز و پیشنهاد ایشان، یک یا چند مورد از فعالیت های زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد :

 

2-1-1     کیفیت طرحهای تحقیقاتی منتخب مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات می تواند 5 طرح  تحقیقاتی مصوب پنج سال اخیر در دست اجرای  برتر مرکز تحقیقات را که حداقل  30% پیشرفت کار مصوب داشته باشند را  انتخاب و  جهت بررسی به هیئت داوران ارائه نماید .


مستندات مورد نیاز: 

-        پروپوزال طرح تحقیقاتی 

-        مصوبه تایید حداقل 30%  پیشرفت کار  از شورای پژوهش  

 

2-1-2 پروژه ها و ظرفیت سازی برای آینده

منظور پروژه های مهم آینده- تکنیک های جدید ، منابع ،  امکانات ( خاص )  و.... جهت اجرای تحقیقات بعدی مرکز تحقیقات می باشد .

 

مستندات مورد نیاز: 

-        مصوبه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

-        پروپوزال طرح تحقیقاتی 

-        اسناد ، مدارک علمی و اجرایی دال بر اقدامات خاص مرکز تحقیقات به  هیئت داوران 


2-1-3 تولید ظرفیتهای آموزشی در راستای پژوهش

منظور میزان امکانات فیزیکی و نیروی انسانی و منابع آموزشی موجود جهت بهره برداریهای پژوهشی  مراکز تحقیقاتی می باشد و نقش آن در آموزش و تربیت نیرو های انسانی. در این بخش به موارد زیر توجه می شود:
 

تعداد افراد تربیت شده 

تعداد افراد تربیت شده برجسته که در موقعیت های مهم علمی مشغول به کار هستند 

تعداد مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و... که از مرکز تحقیقاتی مورد نظر اسپیناف شده اند.

 

مستندات مورد نیاز:

 

ارائه  اسناد و مدارک  علمی و اجرایی دال بر اقدامات خاص مرکز تحقیقات به  هیئت داوران

 
 

2-1- 4 بیو بانک

بیوبانک یا زیست‌بانک در حقیقت بانک‌هایی هستند که به ذخیره‌ بافت‌ها و نمونه‌های زیستی مختلفِ گیاهی، جانوری و انسانی می‌پردازند  و به نوعی گنجینه‌ ژنتیکی محسوب می‌شوند.

 

2-1-5  نظام ثبت بیماریها

ثبت بیماری عبارت است از جمع آوری مستمر و نظام مند اطلاعات کلیه افراد در یک جامعه مشخص که برای آنها یک بیماری یا رویداد بهداشتی خاص تشخیص داده شده است.

 
 

2-1-6 سایر موارد به پیشنهاد مرکز تحقیقات 

این شاخص شامل سایر مواردی است که از دیدگاه مرکز تحقیقات به عنوان زیرساخت پژوهش محسوب گردد

 

2-2  محور بهره وری

شاخصهای بهره وری بصورت نسبت ستانده به داده سیستم یا به عبارت دیگر خروجی ها به ورودی ها تعریف می شود .

با عنایت به ماهیت شاخصهای این محور ،  پس از انجام پایلوت تعاریف براساس یافته ها کامل خواهد گردید .

میزان بهره وری از لحاظ :

 

2-2-1  بودجه


منظور نحوه استفاده و هزینه نمودن  بودجه های دراختیار مرکز تحقیقات می باشد و باید مشخص شود که چند درصد از بودجه صرف هزینه های پرسنلی نامناسب می شود و چقدر برای انجام طرح های تحقیقاتی تخصیص داده شده است. همچنین میزان جذب بودجه از سایر دستگاهها و خصوصا گرنت های پژوهشی نیز مورد توجه قرار می گیرد. همچنین توجه به میزان هزینه صورت گرفته برای هر دستاورد، در تصمیم گیری نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

 

مستندات مورد نیاز:

·  مستندات مربوط به بودجه های در اختیار مرکز تحقیقات

·  مستندات مربوط به هزینه های مرکز تحقیقات

·  مستندات مربوط به جذب گرنت های خارجی

·   مستندات مربوط به جذب گرنت های داخلی از سایر دستگاه های دولتی

·   مستندات مربوط به جذب گرنت های داخلی از بخش خصوصی

·   میزان جذب بودجه و امکانات از خیرین

·   سایر موارد (ذکر شود)


 

 

 

2-2-2  نیروی انسانی

 

منظور میزان تطابق فعالیتها  با تعداد و تخصص محققین مرکز تحقیقات می باشد . مستندات مورد نیاز: 

-       برنامه اجرایی مرکز تحقیقات و بروندادهای آن

-       فهرست و مشخصات محققین مرکزتحقیقات  

2-2-3  فضای فیزیکی ، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی

منظور نحوه استفاده از  فضا ،‌ تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی  مورد بهره برداری در مرکز تحقیقات می باشد .

1-  زیر ساخت 

2-  بهره وری

 

 

محور

عنوان شاخص

سطح بندی[1]

توضیحات

حیطه

1

2

3

4

5

(علت اخذ امتیاز در مورد هر شاخص به تفکیک قید شود )

 

 ساختار(10%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1- زیر ساخت

 

2-1-1 کیفیت  طرحهای تحقیقاتی منتخب مرکزتحقیقات:

 

-         طرحها  از لحاظ علمی یا فناوری دارای اهمیت می باشند

 

 

 

 

 

 

-         طرحها در راستای اولویت و یارفع معضلات سلامت مردم باشد 

 

 

 

 

 

 

-         دارای نوآوری می باشند

 

 

 

 

 

 

-         متدولوژی تحقیق با  اهداف طرحها همخوانی دارد

 

 

 

 

 

 

-         طرحهای ارائه شده با توجه به پتانسیلهای مرکز در حد انتظار است

 

 

 

 

 

 

-         سایر

 

 

 

 

 

 

2-1-2 پروژه ها و ظرفیت سازی برای آینده :

 

 

-         اقدامات لازم  جهت راه اندازی / انتقال تکنیک های جدید به مرکز جهت اجرای تحقیقات آینده  انجام شده است

 

 

 

 

 

 

-         تخصیص مناسب منابع مالی / فیزیکی / نیروی انسانی جهت اجرای تحقیقات آینده صورت گرفته است

 

 

 

 

 

 

2-1-3 تولید ظرفیتهای آموزشی در راستای پژوهش:

 

-         با توجه به قابلیت های مرکز ، به طور متوسط در 5 سال گذشته تعداد افراد قابل توجهی به لحاظ علمی / تحقیقاتی در مرکز تربیت شده اند[2]

 

 

 

 

 

 

-         تعداد قابل توجهی از افراد تربیت شده در مرکز در موقعیت های مهم علمی مشغول به کار هستند

 

 

 

 

 

 

-         پتانسیل های مرکز به نحوی بوده است که تعدادمناسبی مرکز تحقیقاتی از آن اسپیناف شده اند

 

 

 

 

 

 

-         از این مرکز ، تعدادمناسبی شرکت دانش بنیان اسپیناف شده اند

 

 

 

 

 

 

2-1-4 بیوبانک[3] :

 

-         مرکز تحقیقات دارای بیوبانک های باارزشی از نمونه های زیستی مختلف می باشد

 

 

 

 

 

 

2-1-5 نظام ثبت بیماریها :

 

 

 

 

 

 

 

-         مرکز تحقیقات دارای نظام ثبت اطلاعات افراد از لحاظ بیماری و یا رویداد خاص بهداشتی می باشد

 

 

 

 

 

 

-         مرکز تحقیقات دارای پیشنهادات ارزشمندی در زمینه فراهم آوری زیرساخت پژوهش می باشد

 

 

 

 

 

 

2-2  بهره وری

 

2-2-1 بودجه :

 

 

 

 

 

 

-         مرکز تحقیقات جذب بودجه قابل توجهی را از دستگاههای دولتی [4]/ بخش خصوصی وخیرین داخل کشور داشته است

 

 

 

 

 

 

-         مرکز تحقیقات جذب بودجه قابل توجهی را از مراکز خارج کشور داشته است

 

 

 

 

 

 

-         مرکز تحقیقات درصد کمی از بودجه های در اختیار را صرف هزینه های پرسنلی غیرضروری و امور متفرقه می نماید

 

 

 

 

 

 

2-2-2 نیروی انسانی :

 

 

 

 

 

 

-         تعداد و تخصص محققین مرکز تحقیقات با فعالیتها و زمینه کاری مرکز کاملا تطابق دارد

 

 

 

 

 

 

3-2-2 فضای فیزیکی / تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی :

 

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات دارای حداقل فضای فیزیکی مناسب می باشد

 

 

 

 

 

 

استفاده مرکز تحقیقات از سایر منابع در دسترس (share امکانات و منابع ) مناسب است

 

 

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات دارای تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی مناسبی می باشد

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز حیطه ساختار:

 

 [1]

 سطح بندی به صورت لیکرت 5 حالته بوده و بهترین امتیاز 5 و کمترین آن 1 است
[2] منظور تعداد فارغ التحصیلان دوره های PhD by Research  ، Post doc  ، Clinician scientist   در طی 5 سال گذشته می باشد

[3]علاوه بر بودجه های جاری
 

 

3-    حیطه محصولات تحقیق: 

 

3-1  : محور تولید و انتشار دانش  

 

3-1-1 مقالات منتخب مرکز تحقیقات 

 

 

مرکز تحقیقات می تواند  5 مقاله برتر را انتخاب و با درنظر گرفتن موارد ذیل جهت بررسی به هیئت داوران ارائه نماید .

 

1.      مقالات در پنج سال اخیر  در مجلات ایندکس شده در web of science  ISI ) یا PubMed منتشر شده باشند .

2.      عنوان (موضوع مقاله) در راستای اهداف و خط اصلی پژوهش مرکز تحقیقات باشد .

 

 

 

تبصره 1 : لازم است جهت امتیازدهی به تعداد ارجاعات ، تعداد کل ارجاعات و تعداد ارجاعات بدون موارد خود ارجاعی کل نویسندگان در مقالات منتخب مدنظر قرار گیرد (حداکثر تا 20% خود ارجاعی قابل قبول است)

 

تبصره 2 :جهت بررسی لازم است  IF مقالات منتخب با توجه به زمینه  تحقیقاتی مرکز تحقیقات و با توجه به رشته موضوعی مد نظر قرار گیرد.

 

تبصره 3 : توصیه می شود در بررسی مقالات منتخب به نوآوری ، انطباق موضوع با اولویتها و زمینه تحقیقاتی مرکز تحقیقات  ، اثربخشی بر آینده علمی موضوع ، استفاده از نتایج تحقیق ، تعداد ارجاعات به مقاله  و IF مجله نیز دقت شود .

 

 


3-1-2 تعداد مقالات Hot paper , Highly cited paper 

 

بررسی این مقالات بر اساس اطلاعات پایگاه ESI   استخراج و توسط واحد علم سنجی در اختیار داوران قرار می گیرد. 

 

     3-2  فناوری

 

   3-2-1 محصولات فناوری

این محور شامل راه اندازی روش های نوین درمانی- بهداشتی، تولید محصول و  .... می باشد .

 

 

1- تولید و انتشار علم

2- فناوری

 

 

محور

عنوان شاخص

سطح بندی[1]

توضیحات

حیطه

1

2

3

4

5

(علت اخذ امتیاز در مورد هر شاخص به تفکیک قید شود )

 

 

   

 

 محصولات تحقیق

4-1- تولید و انتشار علم

3-1-1 کیفیت مقالات منتخب[2]

 

-         موضوعات مقالات در راستای اولویت ها و خط مشی اصلی مرکز تحقیقات است

 

 

 

 

 

 

-         مقالات از ارجاعات بالایی برخوردار بوده و تعداد موارد خودارجاعی کمتر از 20% می باشد

 

 

 

 

 

 

IF -  مقالات منتخب با توجه به زمینه تحقیقاتی مرکز   و رشته موضوعی مناسب است

 

 

 

 

 

 

-         در مقالات منتخب نوآوری وجود دارد

 

 

 

 

 

 

-         مقالات منتخب بر آینده علمی موضوع موثر است

 

 

 

 

 

 

3-1-2 وضعیت مقالات پرارجاع مرکز: 

 

 

 

 

 

 

-         تعداد مقالات high cited paper  ،  hot paper   مرکز در پایگاه ESI با توجه به پتانسیل مرکز مناسب است

 

 

 

 

 

 

4-2- فناوری

3-2-1 محصولات فناوری :

 

 

 

 

 

 

-         تعداد موارد ثبت پتنت خارجی مرکز با توجه به پتانسیل مرکز مناسب است

 

 

 

 

 

 

-         تولید محصولات مرکز قابل توجه می باشد

 

 

 

 

 

 

-         بومی سازی فناوری در این مرکز قابل توجه می باشد

 

 

 

 

 

 

جمع  امتیاز حیطه محصولات تحقیق:

 

 [1] سطح بندی به صورت لیکرت 5 حالته بوده و بهترین امتیاز 5 و کمترین آن 1 است

[2] مقاله برتر مرکز که در 5 سال اخیر در مجلات ایندکس شده در ISI یا Pubmed منتشر شده اند 

 

 

4-  حیطه اثرگذاری:

 

4-1 محور اثرگذاری

میزان تاثیر یا تغییر سودمند فعالیتهای مرکز تحقیقات در جامعه، گیرندگان خدمات سلامت، ارایه دهندگان سلامت، سیاستگزاران سلامت مبتنی بر مستندات مستدل مورد بررسی قرار می گیرد. در این بررسی وسعت و میزان تاثیرگزاری در نظر گرفته می شود. به بیان دیگر میزان استفاده از نتایج تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-  در سطح گیرندگان خدمت

2-  در سطح ارائه دهندگان خدمت

3- در سطح سیاستگذاران سلامت


 

محور

عنوان شاخص

سطح بندی[1]

توضیحات

حیطه

1

2

3

4

5

(علت اخذ امتیاز در مورد هر شاخص به تفکیک قید شود )

 

 

   

 

1-                  اثرگذاری

4-1- اثرگذاری در سطوح مختلف

4-1-1 اثرگذاری در سطح گیرندگان خدمت ( مردم و... )

 

 

فعالیتهای مرکز تحقیقات  در  ارتقاء سلامت جامعه نقش مهمی دارد

 

 

 

 

 

 

تغییر یا تاثیر ایجاد شده ، دارای گستره قابل توجهی  می باشد

 

 

 

 

 

 

4-1-2 اثرگذاری در سطح ارائه دهندگان خدمت :

 

تاثیر یا تغییر ایجاد شده منجر به تحولی چشمگیر در ارائه خدمات سلامت گردیده است ( مانند روش های نوین درمانی یا ارائه خدمت ...)

 

 

 

 

 

 

4-1-3 اثرگذاری در سطح سیاستگذاران سلامت :

 

میزان استفاده از نتایج تحقیقات مرکز توسط سیاستگذاران امر سلامت قابل توجه بوده است ( مانند دستورالعمل های کشوری ، خلاصه سیاستی ...)

 

 

 

 

 

 

جمع  امتیاز حیطه اثرگذاری :

 

 [1] سطح بندی به صورت لیکرت 5 حالته بوده و بهترین امتیاز 5 و کمترین آن 1 است