• کدطرح: 950103
 • نام طرح پژوهشی به انگلیسی: 
 • نام طرح پژوهشی به فارسیتهیه Data registry بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید رجایی از سال 1381 به بعد
 • نام، نام خانوادگی و مشخصات فلوشیپ: -
 • استاد راهنمادکتر آنیتا صادق پور 
 • همکاران طرح پژوهشی: 
 • تاریخ تصویب :
 • وضعیت طرحدرحال ثبت
 • تاریخ پایان: 
   


 • کدطرح: 95101
 • نام طرح پژوهشی به انگلیسیEvaluation of functional Capacity and quality of life in patients with history of mitral and aortic prosthetic valve with Stress Echocardiography criteria and (SF-36) questionnaire who refer  to Rajaie Hospital
 •  
 • نام طرح پژوهشی به فارسیارزیابی Functional capacity و کیفیت زندگی در بیمارانی با سابقه تعویض دریچه آئورت و میترال با استفاده از معیارهای استرس اکوکاردیوگرافی و پرسشنامه SF-36 مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی
 • نام، نام خانوادگی و مشخصات فلوشیپ: دکتر حنیفه گنجی
 • استاد راهنمادکتر آذین علیزاده اصل
 • همکاران طرح پژوهشی: دکتر آنیتا صادق پور- دکتر فریدون نوحی بزنجانی- دکتر مجید ملکی- دکتر سعید حسینی- دکتر اکبر نیک پژوه- نغمه قلئی- ماه رخ دلیر- مهدیه عظیمی نیا- قاسم گشانی
 • تاریخ تصویب
 • وضعیت طرحدر دست دبیر
 • تاریخ پایان: 

 
   

 • کدطرح: 950100
 • نام طرح پژوهشی به انگلیسیFunctional capacity and quality of life after pulmonary valve replacement: A comparsion study between biological valve and mechanical prosthesis
 • نام طرح پژوهشی به فارسیارزیابی کیفیت زندگی و عملکرد فعالیتی پس از تعویض دریچه پولمونر: یک مطالعه مقایسه ای بین دریچه بیولوژیک و دریچه مکانیکال
 • نام، نام خانوادگی و مشخصات فلوشیپ: دکتر فائزه دهقانی تفتی
 • استاد راهنمادکتر آنیتا صادق پور 
 • همکاران طرح پژوهشی: دکتر مجید ملکی- دکتر علیرضا علیزاده قویدل- دکتر مازیار غلامپور دهکی- گلرخ باطنی- مهرنوش باقری- مهدیه عظیمی نیا- عطیه رضائیان- زهرا خسروی
 • تاریخ تصویب
 • وضعیت طرحادر دست دبیر
 • تاریخ پایان: 
   

 • کدطرح: 95095
 • نام طرح پژوهشی به انگلیسی :Evaluation of LAA morphology and function in Rajaei Hospital patients that referred for TEE which don\'t have MV disease or LV systolic dysfunction
 • نام طرح پژوهشی به فارسیبررسی مورفولوژی و عملکرد گوشک دهلیز چپ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی جهت انجام اکومری که بیماری دریچه میترال یا افت عملکرد سیستولیک بطن چپ نداشته باشند
 • نام، نام خانوادگی و مشخصات فلوشیپ: دکتر رقیه پورکیا
 • استاد راهنما دکتر نیلوفر سمیعی
 • همکاران طرح پژوهشی: دکتر مژگان پارسایی- دکتر نسیم نادری- دکتراکبر نیک پژوه- دکتر مریم شجاعی فرد- دکتر زهرا اجاقی حقیقی- دکتر آنیتا صادق پور
 • تاریخ تصویب :
 • وضعیت طرحدردست دبیر
 • تاریخ پایان:
   

 • کدطرح: 95068
 • نام طرح پژوهشی به انگلیسیComparison of right ventricular systolic and diastolic function in echocardiography with right ventricular fibrosis and functional indexes in cardiac MR of TFTC patient with severe pulmonary regurgitation and its relevance with functional class in exercise tolerance test
 •  
 • نام طرح پژوهشی به فارسیمقایسه عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن راست دراکوکاردیوگرافی با فیبروز و اندکس های عملکردی بطن راست در ام ار آی قلبی بیماران تحت عمل ترمیمی تترالوژی فالوت مبتلا به نارسایی شدید دریچه ریوی و ارتباطشان با functional class در تست ورزش
 • نام، نام خانوادگی و مشخصات فلوشیپ: دکتر فاطمه میررازقی
 • استاد راهنمادکتر نیلوفر سمیعی
 • همکاران طرح پژوهشی: دکتر زهرا علیزاده ثانی- دکتر زهرا خواجعلی- دکتر اکبر نیک پژوه- دکتر آنیتا صادق پور- نغمه قلئی- مهرنوش باقری- مهدیه عظیمی نیا
 • تاریخ تصویب : 
 • وضعیت طرحدر دست دبیر
 • تاریخ پایان: 
   

 • کدطرح: 95065
 • نام طرح پژوهشی به انگلیسی :-
 • نام طرح پژوهشی به فارسیارزیابی Flow Vortex Imaging در بیماران پرفشاری خون ریوی
 • نام، نام خانوادگی و مشخصات فلوشیپ: دکتر سمانه پورحسینعلی
 • استاد راهنما دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • همکاران طرح پژوهشی: -
 • تاریخ تصویب :
 • وضعیت طرحدرحال ثبت
 • تاریخ پایان: