عنوان اولویت های طرحهای پژوهشی مصوب 1390

 

    حوزه علوم بالینی

 • بررسی شدت و گستردگی ایسکمی در بیماران IHD

 • بررسی میزان viability بافت میوکارد در بیماران IHD

 • بررسی عملکرد قلب راست و چپ در بیماران VHD

 • بررسی فشار شریان ریه در بیماران مبتلا به انواع بیماری قلبی و ریوی

 • بررسی اثر درمانی ترومبولیتیک ها در بیماران آمبولی ریه

 • استفاده از روشهای اکوکاردیوگرافی دقیق تر برای پیشگویی پاسخ بیماران به اعمال جراحی( کرونر و دریچه) و بیمارانی که دارایEF مناسب نیستند

 • بررسی عملکرد قلب راست در بیماری مادرزادی قلب 

 • بررسی عملکرد بطن راست به روش  contrast imaging جهت ارزیابی فشارهای داخل حفرات

 • بررسی عملکرد بطن چپ و راست به روش اکو سه بعدی

 • بررسی مکانیک قلب چپ وراست در بیماران VHD و IHD

 • بررسی عملکرد قلب چپ به روش Contrast Imaging

 • بررسی Particle velacityimaging در قلب چپ وراست به روش Contrast imaging به منظور ارزیابی اختلالات همودینامیک

 • بررسی استفاده از اکو سه بعدی در ارزیابی Dysymchrony

 • استفاده از روشهای اکوکاردیوگرافی سه بعدی در MV repair و TAVI استفاده از روشهای اکوکاردیوگرافی سه بعدی در Device closure و Paravalvular leak

 

   حوزه علوم پایه

 •  بررسی انواع طرحهای مربوط به فیزیک صوت

 •  بررسی تغییرات فلو در حین عبور از دریچه های تنگ

 •  بررسی پارامترهای دفورمیشن در حفرات و عروق قلب

 •  کار کردن بر روی فرمولهای مربوط به کنتراست های مورد استفاده در اکو کاردیوگرافی


حوزه تحقیق در عملیات

 •  برنامه ریزی جهت کاهش انجام اکوکاردیوگرافی های غیر ضروری 

 

حوزه  تحقیقات ملی و کلان

 •  تولید پروبهای اکوکاردیوگرافی در کشور

 •    تولید کنتراست های اکوکاردیوگرافی در کشور

 •   طرح ساخت برخی قطعات دستگاه با قیمتی ارزانتر و یا حجم کمتر

 •   تولید دستگاههای پیشرفته اکوکاردیوگرافی در کشور

 

عنوان اولویتهای پژوهشی مصوب 1394

 •   بررسی دیس سیکرونی قلب

 •   بررسی فشار و مقاومت شریان ریوی

 •  تشخیص انواع هیپوترافیک

 •  Ultrasound Imaging در مدل سازس همودینامیک و آناتومی قلب و تجهیزات تصویربرداری

 •   بررسی عملکرد بطن ها

 •  بررسی بیماریهای دریچه ای

 •  بررسی ایسکمیک قلبی

 •  اکوکاردیوگرافی در پیوند قلب

 •  اکوکاردیوگرافی در بیماریهای پیوکارد

 •  اکوکاردیوگرافی در بیماریهای میوکارد

 •  اکوکاردیوگرافی در مداخلات قلبی و عروقی

 • اکوکاردیوگرافی در بیماریهای مادرزادی