تاریخچه

با عنایت به اهداف سیستم تحقیقات مرتبط با سلامت ، ارزیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی به منظور ارزیابی شاخص های اهداف فوق از سال 1379 به عنوان یکی از سیاستها ، در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت و طی چند سال اخیر تلاش شد که ابزار ارزیابی و شاخصهای مربوطه با برگزاری جلسات متعدد با صاحب نظران و متخصصین امر استاندارد و بازنگری شود و از نتایج آن در جهت بهبود وضعیت موجود، تخصیص بهینه منابع ، تشویق و حمایت از مراکز حائز رتبه برتر اقدام شود.

اهداف:

هدف کلی:

  بهبود کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور

  اهداف اختصاصی:

  افزایش انتشار مقالات در نشریات معتبر داخلی و خارجی به میزان 10% سالیانه

  افزایش روند رشد شاخصهای تولید و انتشارعلم و توانمند سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی به میزان 20% سالیانه

- فایل power point ارائه شده در کارگاه آشنایی با  ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 1394 دانشگاه علوم بهزیستی اردبیهشت 1395
- لیست مجلات 25 درصد برتر به تفکیک موضوع (Q1 ) بر اساس رتبه بندی   SJR

راهنمای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 94 (new)

 

فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی 
 - راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

- آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

 -  اعلام آخرین اطلاعات مربوط به Impact Factor 2010 مجلات ایندکس شده در سایت ISI

 - راهنمای تهیه مستندات مربوط به نمایه‌شدن مجلات در ISI Web of Science برای ارزشیابی 1389

 

  - فهرست مجلات داخلی نمایه شده در نمایه نامه‌های:                       

                                              ISI Web of science  - PubMed/Medline   - Scopus   - Embase

فهرست مجلات  علمی  - پژوهشی الکترونیک داخلی

فهرست مجلات فارسی زبان علمی پژوهشی داخلی

فهرست مجلات انگلیسی زبان علمی پژوهشی داخلی

فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم و فنآوری  

اصلاحیه فهرست همایش های بین المللی برگزار شده در سال 1390  

- راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال
1393

جداول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور سال 1393

·         امتیاز ارزشیابی سال 1393 و نمره z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور ، 1تا 3 سال بالینی

·         امتیاز ارزشیابی سال 1393 و نمره z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور ، بالای 3 سال بالینی

·         امتیاز ارزشیابی سال 1393 و نمره z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور ، 1 تا 3 سال بیومدیکال  

·         امتیاز ارزشیابی سال 1393 و نمره z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور ، بالای 3 سال بیومدیکال

·         امتیاز ارزشیابی سال 1393 و نمره z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور که ردیف مستقل بودجه دارند (بالینی)

·       امتیاز ارزشیابی سال 1393 و نمره z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور که ردیف مستقل بودجه دارند (بیومدیکال)