تصویربرداری قلب و عروق به روش اولتراسوند نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق دارند. تنوع و پیچیدگی در عرصه ی تجهیزات تصویربرداری و علم اکوکاردیوگرافی نیز اهمیت وجود  حیطه های تخصصی را در این رشته بیشتر از همیشه نمایان می سازد.
 


در اواخر دهه 1980میلادی و اوایل دهه 90 به منظور  بهبود کیفیت نحوه انجام و گزارش اکوکاردیوگرافی به صورت یک رشته تکمیلی برای اولین بار در آمریکادر Myoclinic به اجرا درآمد و با توجه به نیاز به افزایش مهارتهای بالینی در قابلیت انجام و تفسیر اکوکاردیوگرافی پیشرفته (شامل اکوی  از سطح قفسه سینه (TTE)  (در حال استراحت و استرس) و تصویربرداری از راه مری  (TEE)، از جمله اکوی مری در اتاق عمل برنامه مدونی در زمینه آموزش TTE ،TEEو استرس اکوتوسط National Board of Echocardiography تدوین شد. این برنامه های مدون آموزشی در حال حاضر مورد توافق جوامع بین المللی بوده و بخشی از برنامه آموزشی دوره فلوشیپ را شامل می شود.