استرس اکو

بخش استرس اکوکاردیوگرافی ( Stress Echo )

 
 

  •  تجهیزات

 

1. دستگاه  Vivid 7

2. دستگاه  Vivid 4D 
  • قابلیت ها


1. استرس اکو همراه با Tissue Doppler Imaging

2. استرس اکو همراه با Strain Imaging ( به صورت Doppler Drived 2D )

3. وجود سیستم Data Registery