اکو مری

 

بخش اکو ی مری ( TEE )

 
 

  •  تجهیزات

 

 

1. دستگاه  Vivid 3

2. دستگاه  Philips
  • قابلیت ها


1. بررسی دریچه میترال و ارزیابی جهت ترمیم

2. بررسی دریچه های Prostatic  جهت بررسی Thrombosis و Paravalvular Leakage

3. بررسی بیماریهای مادرزادی مانند ASD

4. تعیین سایز و نقص دیواره جعت تعبیه Device از راه پوست

5. بررسی LAA جهت LAA Device Closure از راه پوست

6. بررسی عفونت های دریچه های قلبی به خصوص دریچه های مصنوعی

7. بررسی توده های قلبی

8
. وجود سیستم Data Registery