کتاب ها

                     

 

Color Atlas of Cardiology

Challenging Cases

Dr. Majid Maleki

Dr. Azin Alizadehasl

 

 

Case-Based Textbook of Echocardiography

Dr. Anita Sadeghpour

Dr. Azin Alizadehasl

 

 

Practical Cardiology

Dr. Majid Maleki

Dr. Azin Alizadehasl

Dr. Majid Haghjoo

 

   

Principle of Echocardiography

 

Dr. S.Z.M. Ojaghi Haghighi

 

 

 

The EACVI Textbook of

Echocardiography

 

Dr. Anita Sadeghpour (Chapter 3)

Dr. Niloufar Samiei (Chapter 35)

 

 

 

 

Comprehensive approach to

Adult Congenital Heart Disease

Dr. Anita Sadeghpour

Dr. Majid Kyaver

Dr. Azin Alizadehasl

 

         
   

Principles of

Tissue Doppler Imaging

 and Deformation indices

 

Dr. S.M. Zahra Ojaghi Haghighi 

 

 

 

Principles of

Mitral Valve Repair

 

Dr. Bahador Baharestani

Dr. Anita Sadeghpour

Dr. M. Hasan Ghaffarinezhad

 

 

 

Adult Congenital

Heart Disease

Dr. Abbas Salehi

Dr. Abolfath Alizadeh

Dr. Anita Sadeghpour

Dr. Negar Salehi

Dr. Azin Alizadehasl

 

 

     
   

ASE guidelines 1999 till 2016

 

ASE guidelines 1999 till 2016