محصولات ( کتاب-CD )

      
 اصول ترمیم دریچه میترال همراه با ارزیابی اکوکاردیوگرافی 

تالیف: دکتر بهادر بهارستانی
       دکتر آنیتا صادق پور
              دکتر محمد حسن غفاری نژاد

      اصول اکوکاردیوگرافی

 تالیف: دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 
 

اصول داپلر بافتی و دفورماسیون

تالیف: دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 

    
 A Practical Approach in
Echocardiography (Volume 2) CD


A Practical Approach in Echocardiography (Volume 1) CD 
   A Practical Approach in Echocardiography (Volume 2) CD A Practical Approach in Echocardiography (Volume 1) CD