دانش آموختگان

 
فارغ التحصیلان فلوشیپ اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

   نام و نام خانوادگی: دکتر نوشین هادیزاده
  سال ورود: 1388
  سال فارغ التحصیلی: 1390
  شهر / استان: سنندج- کردستان
  درجه علمی:
  عنوان پایان نامه: 
یافته های اکوکاردیوگرافیکوضعیت پرفشاری بطن راست و وضعیت پرحجمی بطن راست در بیماران مراجعه کننده   به مرکز رجایی
  استاد راهنما: دکتر نیلوفر سمیعی
  عنوان مقاله: 
 
     
     
     
     
     
     
  Which type of Right Ventricular Pressure Overload is worse? An Echocardiographic Comparision Between Pulmonary Stenosis and Pulmonary Arterial Hypertension  
     
 نام و نام خانوادگی  پروانه بهمن زیاری  
 سال ورود  1388  
 سال فارغ التحصیلی  1390  
 شهر/استان  تهران  
 درجه علمی    
 عنوان پایان نامه    
 استاد راهنما    
 عنوان مقاله    
     
 نام و نام خانوادگی  دکتر افسانه شعبان  
 سال ورود  1388  
 سال فارغ التحصیلی  1390  
 شهر/استان  تهران  
 درجه علمی    
 عنوان پایان نامه  گزارش شاخص های Star strain Rate، سپتوم بین بطنی در بیماران بعد از گرافت بای پس کرونر، افراد دارای نقص دیواره بین دهلیزی مبتلایان به تنگی شریان پولمونری و بیماران با بلوک شاخه ای اصلی چپ  
 استاد راهنما  دکتر اجاقی  
 عنوان مقاله    
     
 نام و نام خانوادگی    
 سال ورود    
 سال فارغ التحصیلی    
شهر/ استان    
 درجه علمی    
 عنوان پایان نامه    
 استاد راهنما    
 عنوان مقاله