طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۵

 

 • کد طرح: 95134
 • نام طرح بررسی تأثیر اریتروپوئیتین و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بر کارایی درمان با سلول های بنیادی در جلوگیری از نارسایی قلبی ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی در موش صحرایی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  خانم فاطمه توکلی
 

 

 • کد طرح: 95116
 • نام طرح پاسخ های وابسته به مقدار، دو نوع فعالیت بدنی مقاومتی (ست‌های وامانده ساز کانسنتریکی در مقایل غیر وامانده ساز) بر بازیافت زیستی و عملکردی قلب ورزشکاران مرد
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  آقای رسول عبدیان
 

 

 • کد طرح: 95103
 • نام طرح تهیه data registry بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید رجایی از سال 1381 به بعد
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 

 

 • کد طرح: 95100
 • نام طرح ارزیابی کیفیت زندگی و عملکرد فعالیتی پس از تعویض دریچه پولمونر: یک مطالعه مقایسه ای بین دریچه بیولوژیک و دریچه مکانیکال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر فائزه دهقانی تفتی
 

 

 • کد طرح: 95096
 • نام طرح بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمال بیان کننده  VEGF به همراه فاکتور SDF-1α اگزوژن در درمان نارسایی قلبی بعد از انفارکتوس میوکارد در رت
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  خانم اسمعیلی
 

 

 • کد طرح: 95009
 • نام طرح ارزیابی  torsion deformity با استفاده از روش speckle – Tracking در گیرنده های پیوند قلب و مقایسه آن با نتایج بافت شناسی بدست آمده از بیوپسی قلب
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر لیلا نجومی زاده
 

 

 • کد طرح: 95008
 • نام طرح بررسی و مقایسه اثرات ساختار دهلیز چپ در محاسبه حجم آن با استفاده از روش های discs’ summation و area-length در اکوی دوبعدی با مقادیر محاسبه شده در اکوی سه بعدی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر هومن دهقان آبادی
 

 

 • کد طرح: 95022
 • نام طرح A Novel study for  evaluation of RV systolic pressure
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر لیلی اوستا
 

 

 • کد طرح: 95065
 • نام طرح:  ارزیابی Flow Vortex Imaging در بیماران پرفشاری خون ریوی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر سمانه پورحسینعلی
 

 

 • کد طرح: 95101
 • نام طرح ارزیابی عملکرد فعالیتی وکیفیت زندگی در بیماران با  سابقه  تعویض دریجه آئورت و میترال  با استفاده از معیارهای استرس اکوکاردیوگرافی و پرسشنامه  مک نیو دربیمارستان قلب  وعروق شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکترحنیفه گنجی
 

 

 • کد طرح: 95136
 • نام طرح بررسی تاثیر کلشی سین خوراکی بر میزان بروز echocardiographic constrictive physiology پس از عمل جراحی بای پس کرونری
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 

 

 • کد طرح: 95095
 • نام طرح بررسی مورفولوژی و عملکرد گوشک دهلیز چپ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی جهت انجام اکومری بدون بیماری دریچه میترال یا افت عملکرد سیستولیک بطن چپ
 • مدیر اجرایی طرح دکترنیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر رقیه پورکیا
 

 

 • کد طرح: 95068
 • نام طرح مقایسه عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن راست دراکوکاردیوگرافی با فیبروز و اندکس های عملکردی بطن راست در ام ار آی قلبی بیماران تحت عمل ترمیمی تترالوژی فالوت مبتلا به نارسایی شدید دریچه ریوی  و ارتباطشان با functional class  در تست ورزش
 • مدیر اجرایی طرح دکترنیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر فاطمه میررازقی