طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۳

 • کد طرح: 93072
 • نام طرح بررسی تورشن بطن راست و چپ در بیماران با سابقه CCTGA با استفاده از روش Speckle- Tracking در مقایسه با افراد نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر مروارید دادرس
 

 

 • کد طرح: 93/1
 • نام طرح بررسی تورشن بطن راست و چپ در بیماران با سابقه ترمیم کامل تترالوژی فالوت که دچار نارسایی شدید دریچه پولمونر شده اند با استفاده از روش Speckle- Tracking در مقایسه با افراد نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر خیاط زاده
 

 

 • کد طرح: 93074
 • نام طرح ارزیابی کمی حجمی سگمنتال عملکرد بطن چپ با اکوکاردیوگرافی سه بعدی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر با عملکرد بطنی نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر حقانی نژاد
 

 

 • کد طرح: 93083
 • نام طرح بررسی تغییرات تورشن بطن های راست و چپ و تعیین interdependency آنها در بیماران  مبتلا به کاردیومیوپاتی (ایسکمیک یا غیر ایسکمیک(  با استفاده از روش Speckle- Tracking در مقایسه با افراد نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتررضا حالی
 

 

 • کد طرح: 93082
 • نام طرح بررسی تغییرات تورشن بطن های راست و چپ و تعیین interdependency آنها در  بیماران مبتلا به تنگی دریچه ائورت و کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک  با استفاده از روش Speckle- Tracking در مقایسه با افراد نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتررضا حالی
 

 

 • کد طرح: 93053
 • نام طرح ارزیابی LA   deformation    indices ، LA    volumeو LA     EF در پیشگویی LA statis  در بیماران با تنگی روماتیسمال دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترناهید رضائیان
 

 

 • کد طرح: 93052
 • نام طرح مقایسه دو روش 2D و 3D  اکو در تعیین دقیق سطح دریچه میترال   و میزان Agreement  بین 3D echo  و روش های conventional  در بیماران با تنگی روماتیسمال دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترناهید رضائیان
 

 

 • کد طرح: 93047
 • نام طرح بررسی شاخص های دفرمیشن اکوکاردیوگرافیک دهلیز و بطن راست وچپ قبل و بعد از بستن ASD به روش جراحی  در مقایسه با device در اطفال
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترمرتضائیان
 

 

 • کد طرح: 93/29
 • نام طرح ارزیابی اکوکاردیوگرافیک مقاومت عروق ریه در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با عملکرد پائین سیستولیک بطن چپ و مقایسه آن با روش تهاجمی کاتتریسم قلبی
 • مدیر اجرایی طرح دکترنیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر مودی
 

 

 • کد طرح: 93
 • نام طرح بررسی درگیریهای قلبی و فشار افزایش یافته ریوی در بیماران  ESRD طی یکسال (سال 93-92) در مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکترمژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکترپازوکی
 

 

 • کد طرح: 93/10
 • نام طرح Evaluation of    association   between  echocardiographic     epicardial  adipose tissue  thickness  and   premature   coronary artery disease
 • مدیر اجرایی طرح دکترمژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکترشادی فقیهی