طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۴

 

 

 • کد طرح: 94035
 • نام طرح شخیص زودهنگام اختلال عملکرد بطنی در بیماران تالاسمی با استفاده از Strain imaging
 • مدیر اجرایی طرح دکترمژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکترپگاه جغتایی
 

 

 • کد طرح: 94065
 • نام طرح بررسی میزان اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریوی نوع 1 و 2
 • مدیر اجرایی طرح دکترنیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر سپیده امامی
 

 

 • کد طرح: 94/15
 • نام طرح بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی اکوکاردیوگرافی دوبعدی و سه بعدی  در تعیین سطح دریچه میترال در مقایسه با  فرمول گورلین  در بیماران با تنگی روماتیسمال  دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترناهید رضائیان
 

 

 • کد طرح: 94084
 • نام طرح ارزیابی سایز ها ،حجم ها و معیار های دفرمیشین  حفرات قلب در افراد سالم ایرانی مراجعه کننده به بیمارستان قلب  شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترکیانوش همایون