طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۲

 

 • کد طرح: 92/25
 • نام طرح بررسی رابطه دیسپرشن مکانیکال بطن چپ (Mechanical dispersion) به روش تصویربرداری strain با دیس سینکرونی بطن چپ و ارتباط این دو معیار با افزایش آریتمی های بطنی در بیماران نارسایی قلبی با CRT-D و ICD
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر فدوی
 

 

 • کد طرح: 92
 • نام طرح بررسی تاثیر CRT Optimization با روش اکوکاردیوگرافیک بر روی عملکرد بطن راست و چپ علائم بیماران کاندید CRT مراجعه کننده به بخش الکتروفیزیولژی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی از آبانماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترپازوکی
 

 

 • کد طرح: 92/22
 • نام طرح مقایسه انداره ها و عملکرد سیستولیک بطن راست به طریقه اکوکاردیوگرافی دو بعدی و سه بعدی و MRI در بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب شهید رجایی تهران در سال 1392
 • مدیر اجرایی طرح دکترنیلوفر سمیعی- دکتر زهرا علیزاده ثانی
 • مجری طرح:  دکتر محمداسمعیل رضایی
 

 

 • کد طرح: 92/23
 • نام طرح بررسی درگیریهای قلبی و فشار افزایش یافته ریوی در بیماران تالاسمی  طی یکسال (سال 93-92) در مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکترمژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکترنهضت اکیاش
 

 

 • کد طرح: 92
 • نام طرح اثر تزریق داخل عروق قلبی سلولهای بنیادی قلبی خودی بر عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ در بیماران دچار نارسایی قلبی ایسکمیک (فاز 1 کارآزمایی بالینی سه سوکور)
 • مدیر اجرایی طرح دکترمژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکترشادی فقیهی