طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۱

 

 • کد طرح: 91/8
 • نام طرح ارزیابی Rotation و twist بطن جپ در بیماران مبتلا به WPW قبل و بعد از RF catheter ablation در مرکز رجایی سال 91-90
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم اسمعیل زاده
 • مجری طرح:  دکترفریماه امینیان
 

 

 • کد طرح: 91/28
 • نام طرح بررسی الاستیسیته آئورت صعودی در بیماران دریچه آئورت دولتی و تترالوژی فالوت ترمیم شده با استفاده از روش Velocity Vector Imaging در اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک " مطرح و مورد تصویب قرار گرفت
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر حسین نظری حیانو
 

 

 • کد طرح: 91/34
 • نام طرح بررسی نقش پیشگویی کننده دستگاه کاردیوگونیومتری به پاسخ کلینیکی بیماران به cardiac resynchronization ( CRT) therapy 90-91
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر آذین علیزاده اصل
 

 

 • کد طرح: 91/27
 • نام طرح مقایسه عملکرد دهلیز چپ  به روش  speckle tracking  echocardiography  در بیماران paroxysmal AF و سایر آریتمی های فوق بطنی  با افرادنرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر بهاره جوانی
 

 

 • کد طرح: 91/70
 • نام طرح بررسی استرین طولی گلوبال و رژیونال بطن چپ در پیشگویی اختلال عملکرد بطن چپ بعد از ترمیم دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم اسمعیل زاده
 • مجری طرح:  دکترهدیه علیمی
 

 

 • کد طرح: 91/29
 • نام طرح بررسی اندکس های Deformity میوکارد بطن چپ در بیماران مبتلا به تاکیکاردی سوپراونتریکولار & AVRT ) ( AVNRT که در شش ماهه اول سال 91 تحت ablation قرار گرفته اند قبل و بعد از  ablation )
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترناصر موثقی
 

 

 • کد طرح: 91/81
 • نام طرح صحت تشخیصی اندکس های دفورماسیون (strain) در بیماران با بیماری عروق کرونر و بدون وجود اختلالات حرکتی دیواره ای
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتررستم زاده
 

 

 • کد طرح: 91/84
 • نام طرح بررسی شاخص های اکوکاردیوگرافیک دریچه پولمونر پروستیک پس از عمل جراحی PVR
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترملکی
 

 

 • کد طرح: 91
 • نام طرح مقایسه میزان Strain rate چهار حفره قلب در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترال قبل و بعد از بالون آنژیوپلاستی
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکترعطا فیروزی- دکتر ساسان عفیفی
 

 

 • کد طرح: 91/32
 • نام طرح بررسی ارتباط Global LA strain با گرید های مختلف نارسایی دیاستولیک قلب با استفاده از روش 2-DSTE در بیمارستان قلب رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکترنیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکترعباسیان
 

 

 • کد طرح: 91/30
 • نام طرح بررسی شاخص های پیشگویی کننده ایجاد فیبریلاسیون دهلیزی متعاقب جراحی بای پس عروق کرونر با استفاده از شاخص های دیسفانکشن دهلیز چپ در Strain imaging
 • مدیر اجرایی طرح دکترمژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتربهیه مرادی