طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۰

 

 • کد طرح: 90/28
 • نام طرح بررسی اندکس های 2D strain دهلیز چپ در بیماران مبتلا به MS روماتیسمال قبل و بعد از PTMC
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر مژده دبیریان
 

 

 • کد طرح: 90/64
 • نام طرح مطالعه میزان بافت زنده میوکارد بطن چپ بر اساس بررسی میزان torsion بطن چپ با دو روش Doppler based و vector velocity study در مقایسه با دوباتامین استرس اکو
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر آذین علیزاده اصل
 

 

 • کد طرح: 90/30
 • نام طرح بررسی اثر نارسایی دریچه ریوی بر شاخص های دفورماسیون بافتی شریان ریوی در بیمارانی که عمل جراحی تصحیح کامل تترالوژی فالوت را انجام داده اند
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر حسین علی ثابت
 

 

 • کد طرح: 90/15
 • نام طرح ارزیابی ارتباط بروز و خصوصیات آریتمی های قلبی منجر به ICD therapy با عملکرد میوکارد در بیماران نارسایی قلبی با ICD توسط تصویربرداری 2D longitudinal strain
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر شیرافکن
 

 

 • کد طرح: 90/34
 • نام طرح بررسی اکوکاردیوگرافیک عملکرد دهلیز راست در بیماران تترالوژی فالوت در مقایسه آن با گروه نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر سپیده پزشکی