طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۸۹

 

 • کد طرح:88/13
 • نام طرح بررسی اختلال عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن راست در بیماران مبتلا به دیابت تیپ II
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر بهمن زیاری
 

 

 • کد طرح: 89
 • نام طرح بررسی ارتباط ایندکس های اکوکاردیوگرافک به روش PW-TDI و CD-TDI با یافته هی بیوپسی میوکارد در بیماران پیوند قلب
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر مهسا عبدالهی
 

 

 • کد طرح: 89/44
 • نام طرح مقایسه یافته های همودینامیک به دست آمده در کاتا تریزاسیون راست بیماران نارسایی قلب و فشار خون با یافته های سیستولی و دیاستولی قلب راست به دست آمده به روش Strain imaging در اکو کاردیوگرافی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر نسیم نادری
 

 

 • کد طرح: 89/45
 • نام طرح مقایسه یافته های همودینامیک به دست آمده در کاتا تریزاسیون راست بیماران نارسایی قلب و فشار خون ریوی با یافته های دیاستولی قلب راست در اکو کاردیوگرافی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مجید ملکی
 • مجری طرح:  دکتر نسیم نادری
 

 

 • کد طرح: 89/42
 • نام طرح تخمین میزان MR با استفاده از اکوکاردیوگرافی 3D در بیماران با MR متوسط تا شدید در مقایسه با اکوکاردیوگرافی دو بعدی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر آتوسا مصطفوی
 

 

 • کد طرح: 89/41
 • نام طرح بررسی تورشن بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی بیشتر از متوسط دریچه میترال ناشی از پرولاپس میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر آتوسا مصطفوی
 

 

 • کد طرح: 89/40
 • نام طرح:  بررسی strain دهلیز چپ در بیماران مبتلا به نارسایی بیشتر از متوسط پرولاپتیک دریچه میترال و تنگی متوسط پرولاپتیک دریچه میترال و تنگی متوسط روماتیک دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر آتوسا مصطفوی
 

 

 • کد طرح: 89/39
 • نام طرح مطالعه مقادیر نرمال strain و  strain rate دهلیز راست در افراد سالم 40-18 ساله
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر آذین علیزاده اصل
 

 

 • کد طرح: 89/38
 • نام طرح بررسی velocity vector imaging strain قوس آئورت در بیماران مبتلا به نارسایی متوسط تا شدید دریچه ائورت
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر مژده دبیریان
 

 

 • کد طرح: 89/52
 • نام طرح: Non invasive localization of accessory pathway in patients with wpw using myocardial strain imaging
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مریم اسمعیل زاده
 • مجری طرح:  دکترصالحی عمران
 

 

 • کد طرح: 89/51
 • نام طرح بررسی pattern‌ فلوی وریدهای ریوی در بیماران کمتر از 40 سال مبتلا به نقص دیواره ی بین دهلیزی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر ناهید صالحی
 

 

 • کد طرح: 89
 • نام طرح بررسی عملکرد دهلیز چپ به کمک 2D Strain  در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک بطن چپ و مقایسه با افراد طبیعی در بیمارستان قلب شهید رجایی.
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مجید ملکی
 • مجری طرح:  دکتر وکیلیان
 

 

 • کد طرح: 89/46
 • نام طرح بررسی اندازه و فانکشن LA در بیماران AF قبل و بعد از AF ablation
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر نباتی
 

 

 • کد طرح: 89/47
 • نام طرح تعیین غیر تهاجمی فشار دهلیز راست و شریان پولمونر با استفاده از شاخص های اکوکاردیوگرافیک به روش تصویربرداری داپلر بافتی در بیماران کاندید کاتتریسم قلب راست مراجعه کننده به مرکز رجایی از اسفند 88 تا اسفند 89
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر فرشته قادری
 

 

 • کد طرح: 89/48
 • نام طرح یافته های اکوکاردیوگرفیک وضعیت پرفشاری بطن راست و وضعیت پر حجمی بطن راست در بیماران مراجعه کننده به مرکز رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکترنوشین هادی زاده
 

 

 • کد طرح: 89/50
 • نام طرح گزارش شاخص های Star strain rate  ، سپتوم بین بطنی در بیماران بعد از گرافت بای پس کرونر، افراد دارای نقص دیواره بین دهلیزی مبتلایان به تنگی شریان پولمونری و بیماران با بلوک شاخه ای اصلی چپ
 • مدیر اجرایی طرح دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکتر افسانه شعبان
 

 

 • کد طرح: 89/49
 • نام طرح مقایسه دقت تشخیصی اکوکاردیوگرافی و بالون اندازه گیری کننده نقص حین کاتتریسم در تخمین اندازه نقص بین دهلیزی ثانویه
 • مدیر اجرایی طرح دکتر پریدخت نخستین داوری
 • مجری طرح:  دکتر اکبر مولا
 

 

 • کد طرح: 89/37
 • نام طرح: مطالعه مقادیر strain و strain rate دهلیز چپ و دهلیز راست در بیماران با سندرم WPW در مقایسه با افراد نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مریم اسمعیل زاده
 • مجری طرح:  دکترآذین علیزاده اصل