درباره ما مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی در ایران با هدف ارائه تازه ترین تحقیقات کاربردی در فراهم نمودن ابزار مناسب و همچنین بستر سازی اجرایی در زمینه پژوهش بر اساس منابع انسانی کارآمد در زمینه اکوکاردیوگرافی در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال 1388  با حضور 6 عضو هیئت موسس تاسیس شده و در تاریخ 1398/2/29 موافقت قطعی خود را دریافت نمود.

1. دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 
2. دکتر مریم اسمعیل زاده 

3. دکتر فریدون نوحی
4. دکتر مجید ملکی
5. دکتر پریدخت نخستین داوری
6. دکتر احمد رجبی بیطرفان


رسالت این مرکز انجام تحقیقات ارزشمند بنیادی و کاربردی و استفاده از نتایج آن جهت ارتقای علمی و عملی مراکز آموزشی و درمانی قلب و عروق در سطح کشور و بین الملل، ایجاد Data base اطلاعاتی از بیماریهای قلبی در کشور، رهبریت انجام پژوهشهای علمی در زمینه اکوکاردیوگرافی در کشور و انجام تحقیقات علمی ارزشمند با همکاری سایر مراکز معتبر دنیا می باشد.
مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی با همکاری انجمن اکوکاردیوگرافی ایران سمینارها و کنفرانس های علمی  ادواری را سالانه در مراکز مختلف از جمله بیمارستان قلب و عروق رجایی و مرکز قلب تهران... برگزار کرده و علاوه بر آن این مرکز برای اولین بار در ایران  موفق به طراحی نرم افزار محاسبه تورشن به روش داپلر بافتی در علم اکوکاردیوگرافی شده که در حال حاضر در این بخش برای اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.این مرکز در نظر دارد به منظور گسترش و پیشرفت علم اکوکاردیوگرافی تعامل نزدیکی  با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور برقرار سازد.