اعضاء مرکز

 

           

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 • رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 • عضو تمام وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 • معاون پژوهشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 • عضو تمام وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • عضو تمام وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • عضو تمام وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • استاد
 • فوق تخصص قلب اطفال
 • عضو نیمه وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • دانشیار
 • PHD پزشکی هسته ای
 • عضو نیمه وقت هیئت مؤسس مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • ریاست مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

 

           

 • استاد
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • دانشیار
 • متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ نارسایی
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • استاد
 • فوق تخصص بیهوشی قلب 
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
     

 

           

 • استادیار
 • PHD فیزیولوژی
 • مشاور اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی